การปรับปรุงข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

นักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทุกชั้นปี ทำการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของตนเองบนเว็ปไซต์ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา

โดยใช้ Username และ Password ในการ Login เข้าใช้ระบบคือ เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน นักศึกษา

รหัสนักศึกษา 61    รหัสนักศึกษา 60    รหัสนักศึกษา 59

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานหากไม่สามารถ Login เข้าใช้ระบบได้ให้แจ้งได้ที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ อาคารอำนวยการชั้น 2