|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ที่ตั้งวิทยาลัย
ผังโครงสร้าง
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ปฏิทินกิจกรรม
สรุปข่าวสารกิจกรรมประจำเดือน
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายงาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป
รายงานการประเมินตนเอง
เพลงวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการ ปี2563
แผนปฏิบัติการ ปี2562
แผนปฏิบัติการ ปี2561
ข้อมูลพื้นฐาน
MIS System
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แผนกวิชา/สาขาวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อม
แผนกวิชาไฟฟ้า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรม
เว็บไซต์หน่วยงาน สอศ.
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยต้นสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
บริการวิชาการ
ผลงานวิชาการ
วิจัยในชั้นเรียน
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 9  
เข้าชมเดือนนี้ : 490  
เข้าชมปีนี้ : 1,953  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 60,974  
  ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  06-11-2562

“ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น”

6 พ.ย. 2562 นายบรรยงค์ วงศ์สกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับคณะกรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยกำหนดให้สถานศึกษาจัดตั้งองค์การนักวิชำชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาขึ้นเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆในรูปแบบขององค์การนักวิชำชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ระบุให้มีการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น โดยมีคณะกรรมการประเมินฯประกอบ นายภักดี พรหมเกิด ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเข้าย้อย/นายประมุข ติฐิโต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี /นายสมพงศ์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2/นายวัชระ เพชรแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี/นายอุดร แก้วถาวร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด/นางเพ็ญศรี ติฐิโต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี/นางสาวอนัฐศร สงบจิต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และนายอรุณ หวังอารี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเพชรบุรี ซึ่งในวันนี้เป็นการองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัด ของอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว