|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ที่ตั้งวิทยาลัย
ผังโครงสร้าง
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ปฏิทินกิจกรรม
สรุปข่าวสารกิจกรรมประจำเดือน
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายงาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป
รายงานการประเมินตนเอง
เพลงวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการ ปี2563
แผนปฏิบัติการ ปี2562
แผนปฏิบัติการ ปี2561
ข้อมูลพื้นฐาน
MIS System
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แผนกวิชา/สาขาวิชา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อม
แผนกวิชาไฟฟ้า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรม
เว็บไซต์หน่วยงาน สอศ.
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยต้นสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
บริการวิชาการ
ผลงานวิชาการ
วิจัยในชั้นเรียน
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 42  
เข้าชมเดือนนี้ : 746  
เข้าชมปีนี้ : 746  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 74,985  
  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  05-10-2563

“วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ระดมสมองจัดทำแผนปฏิบัติการการปฏิบัติงานเชิงรุก ปี 64” 1 ตุลาคม 2563 นายบรรยงค์ วงศ์สกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” ณ ณ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีชสอร์ทแอนด์กอล์ฟ และ สตาร์ไลท์ บีช รีสอร์ท จังหวัดชุมพร โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีแนวทางสำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม รวมถึงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานเชิงรุกของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตรงกับความต้องการของประเทศ ทั้งนี้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–3 ตุลาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 123 คน และในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องยุทธศาสตร์การศึกษาด้านอาชีวศึกษา จากนายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรอีกด้วย

   


  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว