|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บุคลากร
โครงสร้างการบริหารงาน
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
e -Portfolio ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
e -Portfolio ครูสุมาลี อาภรณ์พินิจเลิศ
e -Portfolio ครูระวีพรรณ จิตต์มนัส
e -Portfolio ครูจิระทิตย์ หาญปรีชา
e -Portfolio ครูกัลยา คำยอด
e -Portfolio ครูศราวุธ สุวรรณ
e -Portfolio ครูแอนนา กาทอง
e -Portfolio ครูพลอยไพลิน แซ่ลิ้ม
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
วิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษาที่ 2562
ปีการศึกษาที่ 2561
ปีการศึกษาที่ 2560
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 20  
เข้าชมเดือนนี้ : 353  
เข้าชมปีนี้ : 353  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 33,737  
  ปีการศึกษาที่ 2562
ชื่องานวิจัย ผลงานครู ดาวน์โหลด

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 2204-2008 โดยใช้สื่อการสอนที่พัฒนาจากโปรแกรม Microsof Powerpoint
 
ครูกัลยา คำยอด

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม 20204-2004 โดยใช้สื่อการสอนเรื่องการเขียนโปรแกรมโครงสร้างแบบทำซ้ำ
 
ครูสุมาลี อาภรณ์พินิจเลิศ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ 2204-2009 โดยใช้สื่อการสอนที่พัฒนาจากโปรแกรม Microsof Powerpoint
 
ครูระวีพรรณ
จิตต์มนัส

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา โดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาจากโปรแกรม Adobe Flash
 
ครูศราวุธ สุวรรณ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 2204-2109 โดยใช้สื่อการสอนที่พัฒนาจากโปรแกรม Microsof Powerpoint
 
ครูชนัษฏา สมมิตร

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโปรแกรมสำนักงานชั้นสูง 3204-2002 โดยใช้สื่อการสอนที่พัฒนาจากโปรแกรม Microsof Powerpoint
 
ครูพลอยไพลิน
แซ่ลิ้ม

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีั้นสูง (ปวส.)
 
ครูแอนนา กาทอง