|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บุคลากร
โครงสร้างการบริหารงาน
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
e -Portfolio ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
e -Portfolio ครูสุมาลี อาภรณ์พินิจเลิศ
e -Portfolio ครูระวีพรรณ จิตต์มนัส
e -Portfolio ครูจิระทิตย์ หาญปรีชา
e -Portfolio ครูกัลยา คำยอด
e -Portfolio ครูศราวุธ สุวรรณ
e -Portfolio ครูแอนนา กาทอง
e -Portfolio ครูพลอยไพลิน แซ่ลิ้ม
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
วิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษาที่ 2562
ปีการศึกษาที่ 2561
ปีการศึกษาที่ 2560
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 20  
เข้าชมเดือนนี้ : 353  
เข้าชมปีนี้ : 353  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 33,737  
  ปีการศึกษาที่ 2560

1.บทเรียนสำเร็จรูป วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง (ดาวน์โหลด)

2. การใช้เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ ในรายวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ดาวน์โหลด)

3. รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 2204-2006 (ดาวน์โหลด)

4. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  รหัส 2204-2107 ของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น พค.3/3 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการออกแบบ การใช้เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก (ดาวน์โหลด)