|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญาวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารงาน
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
กลับหน้าวิทยาลัย
ติดต่อเรา
งานในฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
งานหลักสูตรและการสอน
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานสื่อการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สรุปผลการดำเนินงาน 2560
สรุปผลการดำเนินงาน 2561
การจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
หลักสูตรระยะสั้น
ระบบเทียบโอนความรู้ฯ
ระบบทวิศึกษา
ตารางเรียนตารางสอน
ภาคเรียนที่ 1/2560
ภาคเรียนที่ 2/2560
ภาคเรียนฤดูร้อน (แผนการเรียน)
ภาคเรียนฤดูร้อน
ข้อมูลนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2559
ภาคเรียนที่ 1/2558
ภาคเรียนที่ 2/2558
e-portfolio ฝ่ายวิชาการ
นายอลงกต ใหม่น้อย
ครูมนตรี เชิญทอง
ครูสมพงศ์ รัชดาธิกุล
ครูไพจิตรา ขวัญสุวรรณ
ครูเรณู ขำทวี
คุณสุทิศา แจ่มจำรัส
คุณณัชชา เรืองฤทธิ์
แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาธุรกิจโรงแรม
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
บริการวิชาการ
คู่มือ RMS2016
ตัวอย่างงานวิจัย
ชวนเพื่อนครูมาทำงานวิจัย
Problem-based learning (PBL)
สถานศึกษายุคใหม่
การประเมินความสามารถตามสภาพจริง
PowerPoint Pro Templates ฟรีดาวน์โหลด
หน่วยงาน สอศ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักติดตามและประเมินผลฯ
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 7  
เข้าชมเดือนนี้ : 423  
เข้าชมปีนี้ : 6,933  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 19,359  
  ภาคเรียนที่ 1/2558

สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
จำแนกตามแผนกวิชา และระดับชั้น
ประจำภาคเรียนที่ 1/2558

แผนกวิชา
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ช่างยนต์
119

0

63

0

62

0

41

2

48

0

335

ช่างกลโรงงาน
59

1

26

0

30

0

24

0

37

2

179

ช่างเชื่อมโลหะ
29

1

5

0

5

0

7

0

8

0

55

ช่างไฟฟ้ากำลัง
79

4

34

2

36

1

67

1

52

1

277

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
53

6

45

2

23

1

25

12

12

6

185

ช่างก่อสร้าง
49

11

23

1

14

4

23

6

17

8

156

การบัญชี
6

109

7

91

4

69

0

75

0

88

449

การตลาด
2

35

2

15

1

29

2

44

1

16

147

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
37

79

26

49

14

46

13

54

22

45

385

ธุรกิจค้าปลีก
0

14

0

10

0

1

0

0

0

0

25
รวม ชาย-หญิง
433

260

231

170

190

150

202

194

197

166

2,193
รวมทั้งสิ้น 693

401

340

396

363

 

ที่มา : งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
จำแนกตามหลักสูตรการเรียนการสอน
ประจำภาคเรียนที่ 1/2558

แผนกวิชา
ปกติ
ทวิภาคี
สมทบ
MEP
รวม
รวม
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ช่างยนต์ 
333
2
0
0
0
0
0
0
333
0
335
ช่างกลโรงงาน
115
1
61
2
0
0
0
0
176
3
179
ช่างเชื่อมโลหะ
39
1
15
0
0
0
0
0
54
1
55
ช่างไฟฟ้ากำลัง
200
7
50
2
0
0
18
0
268
9
277
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
158
27
0
0
0
0
0
0
158
27
185
ช่างก่อสร้าง
126
30
0
0
0
0
0
0
126
30
156
การบัญชี
17
407
0
0
0
25
0
0
17
432
449
การตลาด
8
139
0
0
0
0
0
0
8
139
147
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
86
164
10
47
4
12
12
50
112
273
385
ธุรกิจค้าปลีก
0
0
1
24
0
0
0
0
1
24
25
รวม ชาย-หญิง
1,082
778
137
75
4
37
30
50
1,253
940
2,193
รวมทั้งสิ้น
1,860
212
41
80
2,193

 

ที่มา : งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558