|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
บริการวิชาการ
งานวิจัยชั้นเรียน
สื่อมัลติมีเดีย
e-Book
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายสุทธิพงค์  นันทเกษตร
  นายอานนท์ ทองคำ
  นายวีรศักดิ์ วงษ์แหวน
  นายวันชาติ  พร้อมพันธ์
  นายชนม์ธวัช ภู่ระย้า
  นายพันธ์ศกร พัฒนสถาพรวาที
  นายคำรณ พ่วงเจริญ
  นายอณุชัย เอี่ยมแก้ว
  นายกรรณวิชย์ จิตรชูชื่น
ผังบุคลากรแผนกช่างกลโรงงาน
e-portfolio ครูแผนกช่างกลโรงงาน
e-portfolio ครูวีรศักดิ์ วงษ์แหวน
e-portfolio ครูอานนท์ ทองคำ
e-portfolio ครูสุทธิพงค์ นันทเกษตร
e-portfolio ครูวันชาติ พร้อมพันธ์
e-portfolio ครูพันธ์ศกร พัฒนสถาพรวาที
e-portfolio ครูคำรณ พ่วงเจริญ
e-portfolio ครูอณุชัย เอี่ยมแก้ว
e-portfolio ครูกรรณวิชย์ จิตรชูชื่น
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
นวัตกรรม
วีรศักดิ์
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 24  
เข้าชมเดือนนี้ : 105  
เข้าชมปีนี้ : 2,038  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 19,704  
ข้อมูลครู/บุคลากร
ชื่อ-นามสกุล นายสุทธิพงค์   นันทเกษตร
เบอร์โทรศัพท์ :  0904453538
อีเมล์ :  macite-5@hotmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  14-02-2559
  สาขาวิชา :  ช่างกลโรงงาน
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ครูชำนาญการ
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  วิทยากรกร สอศ.การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
สอนออกอากาศ มูลนิธิไทยคม
งานวิจัยที่สนใจ :  คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของช่างเขียนแบบคอมพิวเตอร์ที่สถานประกอบการต้องการ
ประวัติการทำงาน :  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ประวัติการศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต(บริหารการศึกษา)
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารงานอุตสาหกรรม)
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ยังไม่จบ)
วิชาที่สอน :  วัดละเอียด
จิ๊กและฟิกเจอร์
กระบวนการเครื่องกล
การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวช.)
การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ปวส.)
ผลิตชิ้นส่วนด้วเครื่องมือกลซีเอ็นซี(ปวช.)
การผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี (ปวส.)
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  cnc lathe
cnc milling
CAD2D
CAD2D
CAD-CAM
รายละเอียดอื่น ๆ :