|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
บุคลากรแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
หลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครูช่างอิเล็กทรอนิกส์
  นางสาววรสุดา เชี่ยวชาญ
  นางสาวทนารัก ดวงจันทร์
  นายวิระศักดิ์ วัตถุ
  นายกาญจนะ มะลาด
  นายอรรณพ จิตติบำรุงรักษ์
  นายสมหมาย จุเรศ
  นางณัฐชยา อมรลักษณ์
e -Portfolio ครูอิเล็กทรอนิกส์
e -Portfolio ครูกาญจนะ มะลาด
e -Portfolio ครูสมหมาย จุเรศ
e -Portfolio ครูวิระศักดิ์ วัตถุ
e -Portfolio ครูณัฐชยา อมรลักษณ์
e -Portfolio ครูวรสุดา เชี่ยวชาญ
e -Portfolio ครูทนารัก ดวงจันทร์
e -Portfolio ครูอรรณพ จิตติบำรุงรักษ์
e -Portfolio ครูธนวัฒน์ อสิเศวตกุล
e -Portfolio ครูธนันท์รัฐ ทิมแท้
E-Book ELECTRONICS
E-Book วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ครูวิระศักดิ์
Download E-Bookวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ครูวิระศักดิ์
E-Book คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ครูวรสุดา
E-Book วิชาโทรศัพท์ ครูวิระศักดิ์
Download E-Bookวิชาโทรศัพท์ ครูวิระศักดิ์
E-Book การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
Download E-Book การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
E-Book การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
Download E-Book การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยคอมฯ
E-Book Testing Electronic Components
Download E-Book Testing Electronic Components
สื่อการสอน Multimedia
การประกอบวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ ครูวิระศักดิ์
โปรแกรมลงบอร์ดPIC HID USB Bootloaderครูวิระศักดิ์
WiFiRobotControlวิชาหุ่นยนต์เบื้องต้น ครูวิระศักดิ
การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ อ.สายัณห์
การเขียนโปรแกรมภาษาซี อ.ธันวา ศรีประโมง
วิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม อ.สมบูรณ์ เนียมกล่ำ
สอนเขียนแอพบนระบบ Android ด้วย Android Studio
สอนเขียนแอบบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift
งานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
การพัฒนาสื่อการสอนวิชาเครื่องเสียง ครูกาญจนะ
การพัฒนาสื่อการสอนวิชาโทรทัศน์ ครูสมหมาย
งานวิจัยในชั้นเรียน ครูณัฐชยา
การพัฒนาชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ ครูวิระศักดิ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 42  
เข้าชมเดือนนี้ : 444  
เข้าชมปีนี้ : 6,908  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 22,165  
ข้อมูลครู/บุคลากร
ชื่อ-นามสกุล นายวิระศักดิ์  วัตถุ
เบอร์โทรศัพท์ :  0898964380
อีเมล์ :  sakwattu@gmail.com
เว็บไซต์ :   https://sites.google.com/site/wirasakwattu/
วันที่เข้าทำงาน :  15-06-2554
  สาขาวิชา :  อิเล็กทรอนิกส์
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ครูชำนาญการ
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
  ค.อ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
  ปวส. ระบบโทรคมนาคม
  ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  1 พฤษภาคม 2548-1 มิถุนายน 2554 ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
15 มิถุนายน 2554-30 เมษายน 2557    วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
1 พฤษภาคม 2557-ปัจจุบัน   วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ประวัติการศึกษา :  ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค.อ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปวส. ระบบโทรคมนาคม  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรื่อนครศรีธรรมราช
วิชาที่สอน :  เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ
เครื่องส่งวิทยุ
โทรศัพท์
ไมโครคอนโทรลเลอร์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
งานนิวเเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
หุ่นยนต์เบื้องต้น
บทความทางวิชาการ :  การพัฒนาชุดทดลอง MCS51 ผ่านพอร์ต USB
อบรมสัมมนา :  - การติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ IPX Mini
- การเขียนโปรแกรม PLC BECHOFF
- การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและเคเบิลทีวี
- การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ Rasberry Pi2
-การอบรมแขนกลอุตสาหกรรม
รายละเอียดอื่น ๆ :  แฟ้มสะสมผลงาน  e -Portfolio :    gg.gg/kruwirasak