|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญาวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารงาน
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
กลับหน้าวิทยาลัย
ติดต่อเรา
งานในฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
งานหลักสูตรและการสอน
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานสื่อการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สรุปผลการดำเนินงาน 2560
สรุปผลการดำเนินงาน 2561
การจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
หลักสูตรระยะสั้น
ระบบเทียบโอนความรู้ฯ
ระบบทวิศึกษา
ตารางเรียนตารางสอน
ภาคเรียนที่ 1/2560
ภาคเรียนที่ 2/2560
ภาคเรียนฤดูร้อน (แผนการเรียน)
ภาคเรียนฤดูร้อน
ข้อมูลนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2559
ภาคเรียนที่ 1/2558
ภาคเรียนที่ 2/2558
e-portfolio ฝ่ายวิชาการ
นายอลงกต ใหม่น้อย
ครูมนตรี เชิญทอง
ครูสมพงศ์ รัชดาธิกุล
ครูไพจิตรา ขวัญสุวรรณ
ครูเรณู ขำทวี
คุณสุทิศา แจ่มจำรัส
คุณณัชชา เรืองฤทธิ์
แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาธุรกิจโรงแรม
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
บริการวิชาการ
คู่มือ RMS2016
ตัวอย่างงานวิจัย
ชวนเพื่อนครูมาทำงานวิจัย
Problem-based learning (PBL)
สถานศึกษายุคใหม่
การประเมินความสามารถตามสภาพจริง
PowerPoint Pro Templates ฟรีดาวน์โหลด
หน่วยงาน สอศ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักติดตามและประเมินผลฯ
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 9  
เข้าชมเดือนนี้ : 373  
เข้าชมปีนี้ : 3,324  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 15,750  

   ข่าวกิจกรรม/โครงการฝ่ายวิชาการ
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC รุ่นที่ 2  [อ่าน : 26 ครั้ง]
     ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินการจัด อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้" สู่สถานศึกษาโด ..... (อ่านต่อ)
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC รุ่นที่ 1  [อ่าน : 19 ครั้ง]
     ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินการจัด อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้" สู่สถานศึกษาโด ..... (อ่านต่อ)
 พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC  [อ่าน : 12 ครั้ง]
     ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรม PLC (Profes ..... (อ่านต่อ)
 หลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ “จัดการงานห้องพักแบบโฮมสเตย์” จำนวน 30 ชั่วโมง  [อ่าน : 25 ครั้ง]
      ในวันที่ 18 เมษายน 2561 นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูมนตรี เชิญทอง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน เปิดการเรียนการสอนห ..... (อ่านต่อ)
 ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา ครั้งที่ 1/2561  [อ่าน : 51 ครั้ง]
      ในวันที่ 2 เมษายน 2561 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุม หัวหน้าแผนกวิชา จำนวน 13 แผนกวิชา พร้อมด้วย นาย ..... (อ่านต่อ)
 พิิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน  [อ่าน : 92 ครั้ง]
      ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ระหว่าง ..... (อ่านต่อ)
 ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  [อ่าน : 66 ครั้ง]
     ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ครูกาญจนะ มะลาด หัวหน้าแผนก วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมประชุมเพื ..... (อ่านต่อ)
 ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา ภาคเรียนฤดูร้อน  [อ่าน : 95 ครั้ง]
     ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นป ..... (อ่านต่อ)
 การแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์  [อ่าน : 93 ครั้ง]
     ในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ครูพรรทิพา ศิริพงษ์ ครูชำนาญการ ครููผู้ควบคุม พร้อมด้วย นายธนา วงศ์ผดุงธรรม นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวสารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 นำนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับปวส.ระบบทวิภาคี เข้ารับการฝึกอาชีพ  [อ่าน : 81 ครั้ง]
     ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมพงศ์ รัชดาธิกุล หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วย นายวิเชียร เกตุแก้ว ครูประจำแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง ได้นำน ..... (อ่านต่อ)
 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  [อ่าน : 61 ครั้ง]
      ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายสมพงศ์ รัชดาธิกุล หัวหน้างานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี นายประวิทย์ ..... (อ่านต่อ)
 ประชุมครูผู้ประสานงานการฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  [อ่าน : 66 ครั้ง]
     ในวันที่ 15 มกราคม 2561 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวสารงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 ประสานงานหลักสูตรระยะสั้น "การจัดการโฮมสเตย์"  [อ่าน : 14 ครั้ง]
      ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายมนตรี เชิญทอง หัวหน้างานพัฒนา หลักสูตรการเรียนการสอน เข้าประสานง ..... (อ่านต่อ)
 การประเมินความพร้อมกลุ่มเทียบโอน "การบัญชี"  [อ่าน : 49 ครั้ง]
      ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ครูมนตรี เชิญทอง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และครูทาริกา ทวี ..... (อ่านต่อ)
 ประเมินความพร้อมกลุ่มเทียบโอนฯ   [อ่าน : 45 ครั้ง]
     ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง, นางสาวเบญจมาศ รัตนโนภาส รองผู้อำนว ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวสารงานวัดผลและประเมินผล
 พิจารณากรั่นกรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560  [อ่าน : 46 ครั้ง]
      ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ครูสันติ ระดมกิจ ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรมการกรั่นกรอง ผลการเรียน พร้อมด้วย ครูไพจิตรา ขวัญสุว ..... (อ่านต่อ)
 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 /2561 (บล็อกที่ 1)  [อ่าน : 53 ครั้ง]
     ในวันที่ 4 มกราคม 2561 นายสันติ ระดมกิจ ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียน จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 /2561 (บล็อกท ..... (อ่านต่อ)
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560   [อ่าน : 56 ครั้ง]
     ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2561 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายอลงกต ใหม่น้อยและนางสุนารี ขุนณรงค์ รองผู้อำนวยการวิ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวสารงานสื่อการเรียนการสอน
 การอบรมการสร้างสิื่อสิ่งพิมพ์และการสร้างเว็บไซด์  [อ่าน : 286 ครั้ง]
     ในวันที่ 2 กันยายน 2560 นายอลงกต ใหม่น้อย พร้อมด้วย นางสุนารี ขุนณรงค์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานการในการเปิดการอบรมการสร้างสือสิ่งพิมพ์และเว็บไซด์ ณ ห ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวกิจกรรม/แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง  [อ่าน : 63 ครั้ง]
     ในวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 ครูพิกุล หอทอง ครูผู้ควบคุม พร้อมด้วย ครูบุญสม อนันต์เกษมสันต์ ครู Wang Ji ครูฝึกสอนภาษาจีน และนายสกล ขวัญเมือ ..... (อ่านต่อ)
 กิจกรรม English Activities for Hotel and Hospitality Students   [อ่าน : 73 ครั้ง]
     ในวันที่ 17 มกราคม 2561 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม English Activities ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวกิจกรรม/แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

   ข่าวกิจกรรม/แผนกวิชาการโรงแรม
 นักเรียนเข้าฝึกอาชีพ ณ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  [อ่าน : 48 ครั้ง]
     ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวเบญจมาศ รัตนโนภาส รองผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย ครูปิ่นอนงค์ กรุงไกรจักร หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม ครูพิชยะ เกียรติ ..... (อ่านต่อ)
 การปฐมนิเทศนักเรียนแผนกวิชาการโรงแรม ก่อนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  [อ่าน : 84 ครั้ง]
     ในวันที่ 17 มกราคม 2561 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการป ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวกิจกรรม/แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 การประเมินความพร้อมเพื่อขอเปิดอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วก.ปราณบุรี  [อ่าน : 56 ครั้ง]
     ในวันที่ 23 มกราคม 2561 นางสาวสุมาลี อาภรณ์พินิจเลิศ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมด้วย ครูกัลยา คำยอด ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าประเมิน ..... (อ่านต่อ)
 กิจกรรมเพื่อสังคมของนักเรียน นักศึกษา   [อ่าน : 74 ครั้ง]
     ในวันที่ 17 มกราคม 2561 ครูวันดี นิตย์โชติ ครูประจำรายวิชา กิจกรรมเพื่อสังคม นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น ปวช.3/1จำนวน 20 คน จ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวกิจกรรม/แผนกวิชาการตลาด
 นิเทศนักเรียน นักศึกษาฝีกอาชีพ แผนกวิชาการตลาด (ครูไพเฉลิม)  [อ่าน : 62 ครั้ง]
     ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครูไพเฉลิม แสนยานุสิน ครูประจำแผนกวิชาการตลาด ออกนิเทศนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาการตลาด ที่ฝึกอาชีพในสถานประอบการ จำนว ..... (อ่านต่อ)
 โครงการลดขยะให้กับสภาพแวดล้อมชายทะเล  [อ่าน : 62 ครั้ง]
     ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 แผนกวิชาการตลาด ดำเนินการโครงการลดขยะให้กับสภาพแวดล้อมชายทะเล เพื่อเป็นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษ ..... (อ่านต่อ)
 โครงการศึกษาดูงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   [อ่าน : 71 ครั้ง]
     ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 แผนกวิชาการตลาด ดำเนินการโครงการศึกษาดูงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 เข้ารับ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวกิจกรรม/แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
 ประชุมแผนกสัญจร   [อ่าน : 61 ครั้ง]
     ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายอลงกต ใหม่น้อย นางสุนารี ขุนณรงค์และ นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวกิจกรรม/แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 ประชุมแผนกสัญจร   [อ่าน : 53 ครั้ง]
     ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายอลงกต ใหม่น้อย และนางสุนารี ขุนณรงค์ นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวกิจกรรม/แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 การประชุมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ Automation System Robot  [อ่าน : 48 ครั้ง]
     ในระหว่างวันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ครูโชติ สัตยพัฒน์ ครูชำนาญการ พร้อมด้วย ครูวิเชียร เกตุแก้ว ครูประจำแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมการประชุมเ ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
การอบรมการสร้างสิื่อสิ่งพิมพ์และการสร้างเว็บไซด์
ดูรายการทั้งหมด  
 
Smart Classroom
  สภาพภายในห้องเรียน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ระดับความพึงพอใจ
  รับชมการประชุมย้อนหลัง
  การจองห้องเรียนอัจฉริยะ
  สื่อการเรียนการสอน
ระเบียบ/กฎหมาย
  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
  พระราชบัญญัติ/ประกาศ
ผลงานนักศึกษา
  แผนกวิชาช่างกอ่สร้าง
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ