|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญาวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารงาน
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
กลับหน้าวิทยาลัย
ติดต่อเรา
งานในฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
งานหลักสูตรและการสอน
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานสื่อการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สรุปผลการดำเนินงาน 2560
สรุปผลการดำเนินงาน 2561
การจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
หลักสูตรระยะสั้น
ระบบเทียบโอนความรู้ฯ
ระบบทวิศึกษา
ตารางเรียนตารางสอน
ภาคเรียนที่ 1/2560
ภาคเรียนที่ 2/2560
ภาคเรียนฤดูร้อน (แผนการเรียน)
ภาคเรียนฤดูร้อน
ข้อมูลนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2559
ภาคเรียนที่ 1/2558
ภาคเรียนที่ 2/2558
e-portfolio ฝ่ายวิชาการ
นายอลงกต ใหม่น้อย
ครูมนตรี เชิญทอง
ครูสมพงศ์ รัชดาธิกุล
ครูไพจิตรา ขวัญสุวรรณ
ครูเรณู ขำทวี
คุณสุทิศา แจ่มจำรัส
คุณณัชชา เรืองฤทธิ์
แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาธุรกิจโรงแรม
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
บริการวิชาการ
คู่มือ RMS2016
ตัวอย่างงานวิจัย
ชวนเพื่อนครูมาทำงานวิจัย
Problem-based learning (PBL)
สถานศึกษายุคใหม่
การประเมินความสามารถตามสภาพจริง
PowerPoint Pro Templates ฟรีดาวน์โหลด
หน่วยงาน สอศ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักติดตามและประเมินผลฯ
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 11  
เข้าชมเดือนนี้ : 584  
เข้าชมปีนี้ : 5,576  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 18,002  

   ข่าวกิจกรรม/โครงการฝ่ายวิชาการ
 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง  [อ่าน : 107 ครั้ง]
     ในระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2561 นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการ นำเสนอหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ไตร ..... (อ่านต่อ)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC รุ่นที่ 2  [อ่าน : 144 ครั้ง]
     ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินการจัด อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้" สู่สถานศึกษาโด ..... (อ่านต่อ)
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC รุ่นที่ 1  [อ่าน : 135 ครั้ง]
     ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินการจัด อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้" สู่สถานศึกษาโด ..... (อ่านต่อ)
 รายงานการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบล็อกคอร์ส (Block Course) ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  [อ่าน : 133 ครั้ง]
     รายงานการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบบล็อกคอร์ส (Block Course) ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)
 หลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ “จัดการงานห้องพักแบบโฮมสเตย์” จำนวน 30 ชั่วโมง  [อ่าน : 121 ครั้ง]
      ในวันที่ 18 เมษายน 2561 นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูมนตรี เชิญทอง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน เปิดการเรียนการสอนห ..... (อ่านต่อ)
 ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา ครั้งที่ 1/2561  [อ่าน : 155 ครั้ง]
      ในวันที่ 2 เมษายน 2561 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุม หัวหน้าแผนกวิชา จำนวน 13 แผนกวิชา พร้อมด้วย นาย ..... (อ่านต่อ)
 การประชุมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ Automation System Robot  [อ่าน : 188 ครั้ง]
     ในระหว่างวันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ครูโชติ สัตยพัฒน์ ครูชำนาญการ พร้อมด้วย ครูวิเชียร เกตุแก้ว ครูประจำแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมการประชุมเ ..... (อ่านต่อ)
 พิิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน  [อ่าน : 193 ครั้ง]
      ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ระหว่าง ..... (อ่านต่อ)
 ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  [อ่าน : 172 ครั้ง]
     ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ครูกาญจนะ มะลาด หัวหน้าแผนก วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมประชุมเพื ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวสารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 นำนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับปวส.ระบบทวิภาคี เข้ารับการฝึกอาชีพ  [อ่าน : 139 ครั้ง]
     ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมพงศ์ รัชดาธิกุล หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วย นายวิเชียร เกตุแก้ว ครูประจำแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง ได้นำน ..... (อ่านต่อ)
 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  [อ่าน : 155 ครั้ง]
      ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายสมพงศ์ รัชดาธิกุล หัวหน้างานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี นายประวิทย์ ..... (อ่านต่อ)
 นักเรียนเข้าฝึกอาชีพ ณ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  [อ่าน : 109 ครั้ง]
     ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวเบญจมาศ รัตนโนภาส รองผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย ครูปิ่นอนงค์ กรุงไกรจักร หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม ครูพิชยะ เกียรติ ..... (อ่านต่อ)
 โครงการพัฒนาหลักสูตรและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ  [อ่าน : 219 ครั้ง]
     ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ณ ห้อ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวสารงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 ประสานงานหลักสูตรระยะสั้น "การจัดการโฮมสเตย์"  [อ่าน : 55 ครั้ง]
      ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายมนตรี เชิญทอง หัวหน้างานพัฒนา หลักสูตรการเรียนการสอน เข้าประสานง ..... (อ่านต่อ)
 การประเมินความพร้อมกลุ่มเทียบโอน "การบัญชี"  [อ่าน : 167 ครั้ง]
      ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ครูมนตรี เชิญทอง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และครูทาริกา ทวี ..... (อ่านต่อ)
 ประเมินความพร้อมกลุ่มเทียบโอนฯ   [อ่าน : 114 ครั้ง]
     ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง, นางสาวเบญจมาศ รัตนโนภาส รองผู้อำนว ..... (อ่านต่อ)
 การประชุมหัวหน้าแผนกวิชาและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง  [อ่าน : 103 ครั้ง]
     วันที่ 12 มกราคม 2561 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อหารือแนวทางในการจัดทำโครงสร้าง ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวสารงานวัดผลและประเมินผล
 พิจารณากรั่นกรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560  [อ่าน : 81 ครั้ง]
      ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ครูสันติ ระดมกิจ ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรมการกรั่นกรอง ผลการเรียน พร้อมด้วย ครูไพจิตรา ขวัญสุว ..... (อ่านต่อ)
 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 /2561 (บล็อกที่ 1)  [อ่าน : 89 ครั้ง]
     ในวันที่ 4 มกราคม 2561 นายสันติ ระดมกิจ ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียน จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 /2561 (บล็อกท ..... (อ่านต่อ)
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560   [อ่าน : 116 ครั้ง]
     ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2561 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายอลงกต ใหม่น้อยและนางสุนารี ขุนณรงค์ รองผู้อำนวยการวิ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวสารงานสื่อการเรียนการสอน
 การอบรมการสร้างสิื่อสิ่งพิมพ์และการสร้างเว็บไซด์  [อ่าน : 374 ครั้ง]
     ในวันที่ 2 กันยายน 2560 นายอลงกต ใหม่น้อย พร้อมด้วย นางสุนารี ขุนณรงค์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานการในการเปิดการอบรมการสร้างสือสิ่งพิมพ์และเว็บไซด์ ณ ห ..... (อ่านต่อ)

   เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน วิชา ทฤษฎีเครื่องกล (2102-2003)  [อ่าน : 49 ครั้ง]
       เอกสารประกอบการสอน วิชา ทฤษฎีเครื่องกล (2102-2003) ..... (อ่านต่อ)
เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ 2105-2011 ครูสมหมาย จุเรศ  [อ่าน : 47 ครั้ง]
       เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ 2105-2011 ครูสมหมาย จุเรศ ..... (อ่านต่อ)
เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องเสียง 2105-2008 ครูกาญจนะ มะลาด  [อ่าน : 35 ครั้ง]
       เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องเสียง 2105-2008 ครูกาญจนะ มะลาด ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
การอบรมการสร้างสิื่อสิ่งพิมพ์และการสร้างเว็บไซด์
ดูรายการทั้งหมด  
 
Smart Classroom
  สภาพภายในห้องเรียน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ระดับความพึงพอใจ
  รับชมการประชุมย้อนหลัง
  การจองห้องเรียนอัจฉริยะ
  สื่อการเรียนการสอน
ระเบียบ/กฎหมาย
  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
  พระราชบัญญัติ/ประกาศ
ผลงานนักศึกษา
  แผนกวิชาช่างกอ่สร้าง
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ