|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญาวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารงาน
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
กลับหน้าวิทยาลัย
ติดต่อเรา
งานในฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
งานหลักสูตรและการสอน
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานสื่อการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สรุปผลการดำเนินงาน 2560
สรุปผลการดำเนินงาน 2561
การจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับหลักสูตร
แผนการเรียน หลักสูตร ปวช.
แผนการเรียน หลักสูตร ปวส.
หลักสูตรระยะสั้น
ระบบเทียบโอนความรู้ฯ
ระบบทวิศึกษา
ตารางเรียนตารางสอน
ภาคเรียนที่ 1/2560
ภาคเรียนที่ 2/2560
ภาคเรียนฤดูร้อน (แผนการเรียน)
ภาคเรียนฤดูร้อน
ข้อมูลนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2559
ภาคเรียนที่ 1/2558
ภาคเรียนที่ 2/2558
แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาธุรกิจโรงแรม
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
บริการวิชาการ
ตัวอย่างงานวิจัย
ชวนเพื่อนครูมาทำงานวิจัย
Problem-based learning (PBL)
สถานศึกษายุคใหม่
การประเมินความสามารถตามสภาพจริง
PowerPoint Pro Templates ฟรีดาวน์โหลด
หน่วยงาน สอศ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักติดตามและประเมินผลฯ
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 517  
เข้าชมปีนี้ : 1,619  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 14,045  

   ข่าวกิจกรรม/โครงการฝ่ายวิชาการ
 พิิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน  [อ่าน : 26 ครั้ง]
      ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ระหว่าง ..... (อ่านต่อ)
 ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  [อ่าน : 23 ครั้ง]
     ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ครูกาญจนะ มะลาด หัวหน้าแผนก วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมประชุมเพื ..... (อ่านต่อ)
 ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา ภาคเรียนฤดูร้อน  [อ่าน : 47 ครั้ง]
     ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นป ..... (อ่านต่อ)
 การประเมินความพร้อมเพื่อขอเปิดอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอน วก.ปราณบุรี  [อ่าน : 73 ครั้ง]
     ในวันที่ 23 มกราคม 2561 นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการประเมินความพร้อม ขอเปิดการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และป ..... (อ่านต่อ)
 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfol)  [อ่าน : 58 ครั้ง]
     ในระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2561 นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยใช้แฟ้มสะสมผลง ..... (อ่านต่อ)
 พิธีลงนามทางการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา  [อ่าน : 45 ครั้ง]
     ในวันที่ 18 มกราคม 2561 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีลงนาม ..... (อ่านต่อ)
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแขนกลอุตสาหกรรม  [อ่าน : 58 ครั้ง]
     ในวันที่ 14 - 19 มกราคม 2561 ครูเรวัต กำบัง ครูชำนาญการพิเศษ และ ครูวิระศักดิ์ วัตถุ ครู พร้อมด้วย นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาเชื่อมโลหะ จำนวน 1 คน และน ..... (อ่านต่อ)
 ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนรับนักเรียน นักศึกษาและนักเรียนระบบทวิศึกษา ปีการศึกษา 2561   [อ่าน : 60 ครั้ง]
     ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนรับนักเรียน นักศึกษาและนักเรียนระบบทวิศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ..... (อ่านต่อ)
 ชี้แจงการนำเสนอหลักสูตรเพื่อให้สถาบันคุรุพัฒนารับรองหลักสูตร สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึก  [อ่าน : 52 ครั้ง]
     ชี้แจงการนำเสนอหลักสูตรเพื่อให้สถาบันคุรุพัฒนารับรองหลักสูตร สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวสารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 นำนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับปวส.ระบบทวิภาคี เข้ารับการฝึกอาชีพ  [อ่าน : 18 ครั้ง]
     ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมพงศ์ รัชดาธิกุล หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วย นายวิเชียร เกตุแก้ว ครูประจำแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง ได้นำน ..... (อ่านต่อ)
 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  [อ่าน : 19 ครั้ง]
      ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายสมพงศ์ รัชดาธิกุล หัวหน้างานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี นายประวิทย์ ..... (อ่านต่อ)
 ประชุมครูผู้ประสานงานการฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  [อ่าน : 38 ครั้ง]
     ในวันที่ 15 มกราคม 2561 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวสารงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 การประเมินความพร้อมกลุ่มเทียบโอน "การบัญชี"  [อ่าน : 12 ครั้ง]
      ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ครูมนตรี เชิญทอง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และครูทาริกา ทวี ..... (อ่านต่อ)
 ประเมินความพร้อมกลุ่มเทียบโอนฯ   [อ่าน : 14 ครั้ง]
     ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง, นางสาวเบญจมาศ รัตนโนภาส รองผู้อำนว ..... (อ่านต่อ)
 การประชุมหัวหน้าแผนกวิชาและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง  [อ่าน : 31 ครั้ง]
     วันที่ 12 มกราคม 2561 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อหารือแนวทางในการจัดทำโครงสร้าง ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวสารงานวัดผลและประเมินผล
 พิจารณากรั่นกรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560  [อ่าน : 15 ครั้ง]
      ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ครูสันติ ระดมกิจ ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรมการกรั่นกรอง ผลการเรียน พร้อมด้วย ครูไพจิตรา ขวัญสุว ..... (อ่านต่อ)
 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 /2561 (บล็อกที่ 1)  [อ่าน : 25 ครั้ง]
     ในวันที่ 4 มกราคม 2561 นายสันติ ระดมกิจ ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียน จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 /2561 (บล็อกท ..... (อ่านต่อ)
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560   [อ่าน : 28 ครั้ง]
     ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2561 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายอลงกต ใหม่น้อยและนางสุนารี ขุนณรงค์ รองผู้อำนวยการวิ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวสารงานสื่อการเรียนการสอน
 การอบรมการสร้างสิื่อสิ่งพิมพ์และการสร้างเว็บไซด์  [อ่าน : 203 ครั้ง]
     ในวันที่ 2 กันยายน 2560 นายอลงกต ใหม่น้อย พร้อมด้วย นางสุนารี ขุนณรงค์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานการในการเปิดการอบรมการสร้างสือสิ่งพิมพ์และเว็บไซด์ ณ ห ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวกิจกรรม/แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง  [อ่าน : 27 ครั้ง]
     ในวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 ครูพิกุล หอทอง ครูผู้ควบคุม พร้อมด้วย ครูบุญสม อนันต์เกษมสันต์ ครู Wang Ji ครูฝึกสอนภาษาจีน และนายสกล ขวัญเมือ ..... (อ่านต่อ)
 กิจกรรม English Activities for Hotel and Hospitality Students   [อ่าน : 37 ครั้ง]
     ในวันที่ 17 มกราคม 2561 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม English Activities ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวกิจกรรม/แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

   ข่าวกิจกรรม/แผนกวิชาการโรงแรม
 นักเรียนเข้าฝึกอาชีพ ณ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  [อ่าน : 19 ครั้ง]
     ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวเบญจมาศ รัตนโนภาส รองผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย ครูปิ่นอนงค์ กรุงไกรจักร หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม ครูพิชยะ เกียรติ ..... (อ่านต่อ)
 การปฐมนิเทศนักเรียนแผนกวิชาการโรงแรม ก่อนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  [อ่าน : 38 ครั้ง]
     ในวันที่ 17 มกราคม 2561 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการป ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวกิจกรรม/แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 การประเมินความพร้อมเพื่อขอเปิดอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วก.ปราณบุรี  [อ่าน : 26 ครั้ง]
     ในวันที่ 23 มกราคม 2561 นางสาวสุมาลี อาภรณ์พินิจเลิศ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมด้วย ครูกัลยา คำยอด ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าประเมิน ..... (อ่านต่อ)
 กิจกรรมเพื่อสังคมของนักเรียน นักศึกษา   [อ่าน : 37 ครั้ง]
     ในวันที่ 17 มกราคม 2561 ครูวันดี นิตย์โชติ ครูประจำรายวิชา กิจกรรมเพื่อสังคม นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น ปวช.3/1จำนวน 20 คน จ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวกิจกรรม/แผนกวิชาการตลาด
 นิเทศนักเรียน นักศึกษาฝีกอาชีพ แผนกวิชาการตลาด (ครูไพเฉลิม)  [อ่าน : 31 ครั้ง]
     ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครูไพเฉลิม แสนยานุสิน ครูประจำแผนกวิชาการตลาด ออกนิเทศนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาการตลาด ที่ฝึกอาชีพในสถานประอบการ จำนว ..... (อ่านต่อ)
 โครงการลดขยะให้กับสภาพแวดล้อมชายทะเล  [อ่าน : 30 ครั้ง]
     ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 แผนกวิชาการตลาด ดำเนินการโครงการลดขยะให้กับสภาพแวดล้อมชายทะเล เพื่อเป็นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษ ..... (อ่านต่อ)
 โครงการศึกษาดูงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   [อ่าน : 34 ครั้ง]
     ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 แผนกวิชาการตลาด ดำเนินการโครงการศึกษาดูงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 เข้ารับ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวกิจกรรม/แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
 ประชุมแผนกสัญจร   [อ่าน : 28 ครั้ง]
     ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายอลงกต ใหม่น้อย นางสุนารี ขุนณรงค์และ นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวกิจกรรม/แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 ประชุมแผนกสัญจร   [อ่าน : 24 ครั้ง]
     ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายอลงกต ใหม่น้อย และนางสุนารี ขุนณรงค์ นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวกิจกรรม/แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 การประชุมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ Automation System Robot  [อ่าน : 16 ครั้ง]
     ในระหว่างวันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ครูโชติ สัตยพัฒน์ ครูชำนาญการ พร้อมด้วย ครูวิเชียร เกตุแก้ว ครูประจำแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมการประชุมเ ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
การอบรมการสร้างสิื่อสิ่งพิมพ์และการสร้างเว็บไซด์
ดูรายการทั้งหมด  
 
Smart Classroom
  สภาพภายในห้องเรียน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ระดับความพึงพอใจ
  รับชมการประชุมย้อนหลัง
  การจองห้องเรียนอัจฉริยะ
  สื่อการเรียนการสอน
ระเบียบ/กฎหมาย
  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
  พระราชบัญญัติ/ประกาศ
ผลงานนักศึกษา
  แผนกวิชาช่างกอ่สร้าง
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ